sk de
Preklady a tlmočenie

Text na preklad nám môžete poslať e-mailom, faxom, doručiť na USB kľúči (alebo inom médiu) alebo v tlačenej podobe priamo do kancelárie. Klientom z Bratislavy môžeme poň poslať kuriérsku službu...

Úradne overený preklad, tiež nazývaný "súdny preklad", u laickej verejnosti známy ako "preklad s guľatou pečiatkou" je preklad, pri ktorom sa pôvodný dokument neoddeliteľne zviaže s prekladom...

Vyhotovený preklad je podrobený korektúre, za ktorú si neúčtujeme zvláštny príplatok. Korektor sa zameriava na všetky možné chyby (gramatické, štylistické, odborné), takže výsledkom je text, ktorý nepotrebuje ďalšiu úpravu.

Po vyhotovení a korektúre prekladu vášho textu sme pripravení zabezpečiť pre vás aj jeho vizuálne spracovanie vrátane prípravy pre tlačový výstup. Naši grafickí dizajnéri tak vytvoria nielen dokonalú kópiu...

Konzekutívne tlmočenie je dávno využívaným a najpoužívanejším spôsobom tlmočenia. Využíva sa pri dorozumení malého počtu zúčastnených alebo na menších konferenciách s malým počtom účastníkov.